workshops masterclasses

A.R.A. zet zich op verschillende manieren in voor restauratoren en conservatoren:

 • ​Uitwisseling van ervaring en kennis wordt gestimuleerd, zowel tussen leden als met restauratoren buiten de vereniging. Vanuit deze visie worden ook workshops en atelierbezoeken ter verbreding van de vakkennis georganiseerd.
 • Sinds de oprichting van A.R.A. zijn we druk een landelijk onafhankelijk Restauratoren Register te realiseren. Dit register is medio 2019 beschikbaar.
 • ​A.R.A. streeft naar een samenwerkingsverband met zusterorganisaties. Vanuit dit samenwerkingsverband is de beroepsgroep sterk vertegenwoordigd en kan deze dienen als erkend gesprekspartner in gesprekken met de overheid.
 • Voor ons beroepsveld is de ethische code van groot belang, en dus streeft A.R.A. ernaar bewustwording te verbreden onder alle restauratoren in alle disciplines.
 • Wij hebben als doel een digitale community te creëren vanuit A.R.A., waar leden terecht kunnen met een restauratieprobleem. Zij kunnen daar hulp vragen van collega’s door inzicht vanuit verschillende disciplines.

excursie

Leden

Iedereen die binnen de beroepsgroep actief is en hier interesse in heeft, kan zich aanmelden bij A.R.A. Nederland. De meerderheid van de leden bestaat uit zelfstandig werkende restauratoren in uiteenlopende disciplines. Daarnaast zijn er ondersteunende leden die geïnteresseerd of betrokken zijn bij het restauratievak en de vereniging. Ook studenten en beginnende restauratoren zijn van harte welkom als lid.

Naar het aanmeldformulier

excursie2

A.R.A. heeft een ethische code opgezet, speciaal voor restauratoren en conservatoren die actief zijn in het werkveld. In een beknopte versie komt die ethische code op de volgende punten neer:

 • Respect voor het object en de schepper ervan is altijd het uitgangspunt.
 • Vanaf binnenkomst van een restauratie dient de restaurator het object te onderzoeken en daarna het hele restauratieproces te documenteren.
 • Tijdens een restauratie dient de restaurator zoveel mogelijk gebruik te maken van reversibiliteit in handelingen en materialen. Ook werkt een restaurator zoveel mogelijk met geëigende materialen.
 • In het contact met opdrachtgevers is het belangrijk dat de restaurator duidelijke afspraken maakt, zowel ten aanzien van de praktische mogelijkheden als de financiële afwikkeling.
 • De restaurator dient op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het vakgebied en zoveel mogelijk werken met de nieuwste en veiligste methoden.
 • Indien nodig zal de restaurator kennis uitwisselen met collega’s.

N.B.: De volledige Ethische Code van A.R.A. Nederland is opgenomen in de statuten van de vereniging. Tevens onderschrijft A.R.A. de Ethische Code van het Restauratoren Register welke een afgeleide is van de E.C.C.O. (European Confederation of Conservator-Restorers' Organisation).

De ethische code compleet als PDF

Om de belangen van onze leden zo goed mogelijk te kunnen behartigen wordt gestreefd naar een veelzijdig bestuur. Het bestuur is daarom samengesteld uit restauratoren die verschillende specialisaties beoefenen en hun vak hebben geleerd vanuit gevarieerde achtergronden. Ook de leeftijden variëren binnen het bestuur, waardoor zowel de startende restaurator als de collega met langere ervaring vertegenwoordigd is.

de bestuursleden

De bestuursleden, van links naar rechts op de foto:

Matteo Visser, Voorzitter
Gastheer, woordvoerder, netwerker, vertegenwoordiger, aanspreekpunt, zitting in de Begeleidingscommissie voor het Restauratoren Register (ERM)

Renate Postma, Secretaris
Notulist, secretariële correspondentie en contactpersoon secretariaat, agendabeheer, vertegenwoordiger ARA bij het NCE

Jeroen van Koolwijk, Penningmeester
Financiële- en ledenadministratie, factureren

Erick Douwes, Vicevoorzitter en bestuurslid
Netwerker, zitting in de Begeleidingscommissie voor het Restauratoren Register (ERM)

Jitske van Groenland, Bestuurslid
Voorzitter en coördinator Educatiecommissie, advisering website ARA, ethische en inhoudelijke advisering ARA

Tim Kemperman, Bestuurslid
Educatie Commissie, bijzondere contacten, Facebook